I DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;


2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;


3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego


5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzenie przez klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;


6. Konto - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;


7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tanieciesielskie.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8. Towar – produktu prezentowane w sklepie internetowym;


9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta, pomiędzy firmą Robimet Sp. z o.o. , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maj 2014 r.(Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)


11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


12. Sprzedawca -Robimet Sp. z o.o.  UL. STROMA 13 34-300 ŻYWIEC NIP:5532307173

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. NR. 144, poz. 1204 ze zm.);

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.tanieciesielskie.pl


2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy, prowadzony jest przez Robimet Sp. z o.o.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu    Internetowego;


   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego:


   4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczeń usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.


6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


7. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowanie oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią więc w rozumieniu art. 66 KC, art. 543 KC

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. komputera z dostępem do Internetu,


   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript


   4. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji
28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.


3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobowe i inne prawa osób trzecich,


   2. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób nieuczciwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,


   3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonych oprogramowań lub urządzeń,

   4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),


   5. korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu.

IV UMOWA SPRZEDAŻY

W przypadku zamówienia produktów trudno dostępnych, towarów na zamówienie obowiązuję tylko przedpłata na konto.

Towar na zamówienie - wymagana jest przedpłata 100% na podstawie faktury PRO FORMA -towar na zamówienie nie podlega zwrotowi.

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.tanieciesielskie.pl, dokonać wyboru pomiędzy produktami lub złożyć zamówienie specjalne, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ,,Potwierdź Zakup'' – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.


4. Po podaniu rzeczy Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotycząc:

   1. przedmiotu zamówienia,


   2. jednostki oraz ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, oraz dodatkowych kosztów ( jeśli występują),


   3. wybranej metody płatności,


   4. wybranego sposobu dostawy,


   5. czasu dostawy,

 
 6. danych do faktury,


   7. regulaminu,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonania akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,,Złóż zamówienie”


6. Artykuły posiadają cenę brutto z wliczonym podatkiem VAT.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.


9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem


11. Zdjęcia Towaru przedstawione w sklepie internetowym są realne i przedstawiają stan rzeczywisty produktu. Jednakże towar może różnić się od prezentowanego na zdjęciu kolorem, wagą i strukturą, nie to jednak na jakość towaru, a dostarczonym Kupującemu nie może być podstawą do reklamacji.

V DOSTAWA

Dostawa Towarów ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, dostawa zamówionych towarów odbywa się tylko przesyłką kurierską wyznaczoną przez Sprzedawcę.


Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,

2. W przypadku nie odebrania przesyłki za pobraniem KLIENT zostaje obciążony kosztami nadania przesyłki i kosztami przesyłki zwrotnej.

3. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Towar jest wysyłany w tym samym lub następnym dniu roboczym po zatwierdzeniu przelewu czas dostawy to maksymalnie 48 godzin od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub do realnego wpływu środków na nasz rachunek bankowy w przypadku płatności przelewem.


VI CENY I METODY PŁATNOŚCI

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), oraz wszystkie inne składniki, klient ma możliwość uiszczania opłaty przelewem na numer konta bankowego, płatności w systemie Przelewy24, płatnością za pobraniem.


1. Przelew bankowy – przesyłkę wysyłamy, gdy należność wpłynie na nasze konto. Numer rachunku na który należy dokonać przelewu środków jest podany po wstępnej weryfikacji zamówienia. Towar wysyłamy tylko po realnym wpływie środków na nasz rachunek bankowy. W przypadku przelewu termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas przelania środków i potwierdzenia realnego wpływu przez nasz bank.


2. Odbiór osobisty – co najmniej w następnym dniu roboczym od zakupu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Odbiór osobisty realizowany w sklepie Robimet Sp. z o.o. UL KRAKOWSKA 6A, ŁĘKAWICA 34-321

3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszt dostawy.


VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób.


2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie, i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrot na własny koszt Produktu Sprzedawcy.


4. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Zdjęcia produktów wystawionych na sprzedaż, są zdjęciami poglądowymi. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura mogą odbiegać od rzeczywistości. Sklep nie ponosi za zmiany dokonane przez producenta.

7. Sprzedający ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

VIII POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniem właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszy, Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Zamówienia mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat.

robimet

Specjalizujemy się w sprzedaży wkrętów do drewna w szczególności wkrętów ciesielskich jak i akcesoriów meblowych. 

Wysoką jakość towaru potwierdzają liczne aprobaty techniczne, zarówno europejskie, jak i krajowe. 

Działamy od 2011 roku, dynamicznie się rozwijając, ciągle podnosząc jakość obsługi naszych klientów. 

Dzięki bezpośredniej współpracy z producentami, możemy zaoferować produkty w najniższej cenie na rynku.Zachęcamy do używania produktów sprawdzonych marek dostępnych w naszym sklepie internetowym.

Serdecznie zapraszamy do zakupów, zapewniamy fachowe doradztwo, krótki czas realizacji zamówień,a przede wszystkim niskie ceny, rabaty.